Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1:            Definities

Artikel 2:            Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3:            Aanbiedingen en offertes

Artikel 4:            Aanvaarding

Artikel 5:            Prijzen

Artikel 6:            Betalingen en betalingstermijn

Artikel 7:            Rechten en plichten van RedsLiving

Artikel 8:            Rechten en plichten van de klant

Artikel 9:            Garantie

Artikel 10:          Klachten

Artikel 11:          Annulering

 

Artikel 1. Definities

RedsLiving: ondernemer, gevestigd te Bruinisse onder KVK 69918139

Klant: degene met wie RedsLiving een overeenkomst is aangegaan

Partijen: RedsLiving en klant samen

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en / of halfgerede producten aan de klant.

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/ of het werk.

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bv. webshop

Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst die met de consument wordt afgesloten anders dan de verkoopruimte van RedsLiving. Bv. bij consumenten thuis, beurzen, markt.

Aanbetaling: de door de klant bij het sluiten van de overeenkomst verrichte betaling van een deel van de overeengekomen prijs.

Product: roerende zaak

Monteren: het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen hiervan.

Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product.

Overige werkzaamheden: Het egaliseren van vloeren, kitwerk en verbouwingswerkzaamheden

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen , overeenkomsten en levering van diensten en/of producten door of namens RedsLiving.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van RedsLiving zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door RedsLiving gedane metingen. De klant moet RedsLiving informeren over feiten en/ of omstandigheden die de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte. Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van de oppervlakte de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden zoals die bij de leveranciers besteld moeten worden. (pakken pvc/ laminaat, strekkende meter plinten e.d.)
 3. Wanneer deze offerte onjuistheden bevat dient de klant dit direct te melden.
 4. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en de te verrichten werkzaamheden, de totale verkoopprijs en de betalingscondities.
 5. De offerte geeft de prijs voor de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend. Dit betreft een aanneemsom; de partijen spreken een vaste prijs af waarvoor het werk wordt uitgevoerd. RedsLiving kan ook een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten.
 6. De werkzaamheden die niet in de offerte worden genoemd vallen niet onder de genoemde prijs. Als de klant deze wel verlangd, kan dit prijsverhogend werken.
 7. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in aanbod of offerte staat vermeld.
 8. Als de klant een offerte of aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 9. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4: Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding houdt RedsLiving zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder de klant hieraan rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt RedsLiving slechts nadat de klant schriftelijk (of electronisch) heeft bevestigd.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle prijzen die RedsLiving hanteert zijn in euros incl. btw en excl eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, verzendkosten, transportkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die RedsLiving hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins zijn overeengekomen kan RedsLiving te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door RedsLiving een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. RedsLiving heeft het recht om prijzen aan te passen.
 5. Voor prijsverhoging optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor de levering geldt:

           –  Prijsverhogingen door wettelijke maatregelen (zoals btw verhogingen) kunnen altijd worden doorberekend.

           – Andere prijsverhogingen mogen alleen doorberekend worden als de koopprijs onder voorbehoud van prijswijziging is afgesproken.

           – Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mag de klant kiezen tussen ontbinden van de koop of akkoord gaan                     met de prijsverhoging.

           – Bij prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst vermeldt RedsLiving waarom de prijsverhoging wordt doorgevoerd en                         treden partijen in overleg.

 1. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bv opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showmodellen geven de klant geen recht op prijsvermindering.
 2. RedsLiving mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

 

Artikel 6: Betalingen en betalingstermijn

 1. RedsLiving mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 15% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De algemene betalingsconditie bij koop en verkoop is betaling bij aflevering (contant of pinbetaling)
 3. Betaling van een factuur of aanbetalingsfactuur vindt plaats uiterlijk 5 dagen na ontvangst.
 4. RedsLiving blijft eigenaar van de verkochte producten tot de klant de prijs volledig heeft voldaan.
 5. Als de klant niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. RedsLiving stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij de klant wijst op zijn verzuim. RedsLiving geeft de klant de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
 6. Na deze nadere termijn mag RedsLiving zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de klant. Die kosten zijn beperkt tot de maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.

 

Artikel 7: rechten en plichten van RedsLiving

 1. RedsLiving levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken op de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
 2. RedsLiving houdt zich bij de levering van de producten en uitvoering van de werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
 3. RedsLiving wijst de klant tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de klant zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
 4. RedsLiving draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige personen.
 5. Als de klant wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer (bv. in appartementen), dan vraagt RedsLiving aan de klant een verklaring met daarin de gemeten waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de klant dat niet of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt RedsLiving de klant voor een mogelijk minder geluidsisolering na oplevering. RedsLiving zorgt ervoor dat hij kan aantonen dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende effect hebben. Bv. door productinformatie van de leverancier.

 

Artikel 8: Rechten en plichten van de klant

 1. De klant zorgt dat RedsLiving de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
 2. De klant zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is.
 3. De klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van RedsLiving.

 

Artikel 9 Garantie

 1. De geleverde product(en) moeten die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten
 2. Garantietermijn op product(en) aangeschaft bij RedsLiving is 1 jaar tenzij anders vermeld.
 3. Garantietermijn op montage door RedsLiving is 3 maanden.
 4. Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door fouten in materiaal of productie.
 5. Normale slijtage valt niet onder de garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
 6. Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.
 7. Bij afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

 

Artikel 10 Klachten

 1. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch en voorzien van foto’s, worden ingediend bij RedsLiving, tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt.
 2. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig.
 3. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

 

Artikel 11 Annulering

 1. Annuleren is niet mogelijk:
 • Bij de aankoop van een maatwerk product.
 • Voor het deel van de overeenkomst dat al is uitgevoerd en/ of geleverd.
 1. Annuleren is wel mogelijk:
 • Bij aankoop van een roerend goed, anders dan een maatwerk product
 • Binnen 14 dagen na ontvangst van het product, geen maatwerkproduct